Regels jeugdtheaterschool Zwolle

• Alle deelnemers zetten zich in tijdens de les / repetitie en hebben een open (lerende) houding. Deelnemers geven ruimte aan andere deelnemers en geven elkaar een veilig gevoel. Deelnemers delen ideeën en werken samen aan een goede les en interessante voorstelling.

• De docenten en directie zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding e.d. Het is raadzaam geen waardevolle spullen mee naar de jeugdtheaterschool.

• Wij geven gevonden voorwerpen af bij de leslocatie.

Aanwezigheid en voorbereiding
• Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn in de lessen / repetities. Meer dan 15 minuten te laat komen geldt als een gemiste les.

• Indien meer dan 25% van de lessen / repetities worden verzuimd kan de docent beslissen de leerling niet mee te laten spelen in de voorstelling.

• Bij vroegtijdig de les verlaten (meer dan 15 minuten) geldt dat eveneens als een gemiste les / repetitie.

• Als een leerling onvoldoende tijd neemt om thuis teksten, zang of dans voor te bereiden kan de docent besluiten de deelnemer niet mee te laten spelen in de voorstelling.

Afmelden
• Voorkom verzuim zoveel mogelijk, alleen met dringende redenen en na melding vooraf mogen lessen verzuimd worden. In de vier weken voor de voorstelling is het absoluut noodzakelijk dat alle leerlingen / spelers altijd aanwezig zijn. Verzuim dient van tevoren te worden gemeld.

• Als lessen uitvallen door verhindering van een docent door bijvoorbeeld ziekte, een ongeluk of uitzonderlijke weersomstandigheden is er geen recht op teruggave van het lesgeld. Wij zorgen er uiteraard voor dat lesuitval wordt voorkomen, door voor vervanging te zorgen. Per lesjaar mogen maximaal twee lessen uitvallen zonder dat een vervangende les wordt gepland.

• Een afmelding gaat via SMS / whatsapp: 0621977888 of info@jeugdtheaterschoolzwolle.nl

Tijdens de lessen
• Van leerlingen die op een negatieve manier de ontwikkeling van een groep beïnvloeden en die zich na herhaaldelijk waarschuwen niet weten te gedragen binnen de les, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Samen zoeken we naar een oplossing. Als dit geen verandering in het gedrag teweegbrengt, volgt verwijdering van de jeugdtheaterschool. Wij willen een veilige omgeving zijn waar ieder kind zich kan ontwikkelen.

• De lessen of repetities van de opleidingsklassen en Zukunft worden in passende kleding gevolgd: d.w.z. opleidingsklas-T-shirt en een broek waarin je goed kunt bewegen.

• Tijdens de les worden de mobiele telefoons uitgezet en wordt er in de leslokalen niet gegeten. (Een uitzondering wordt gemaakt bij traktaties i.v.m. bijvoorbeeld een verjaardag)

• Leerlingen / spelers mogen 10 minuten voor aanvang van de les in de leslocatie en hebben alleen toegang tot deze locatie als de docent aanwezig is.

• Ouders/begeleiders, vriend(inn)en mogen de lessen niet bijwonen, met uitzondering van de kennismakingsles en de open les.

Leslocatie
• De lesruimte is niet ons eigendom, respecteer andere gebruikers in het pand en wees voorzichtig zijn met alles wat in de ruimte staat.

• Leerlingen / spelers hebben geen toegang tot andere ruimtes dan de leslocatie.

• Aangerichte schade aan het gebouw of spullen van de locatie door leerlingen / spelers komt voor rekening van de leerling en/of ouders.