Regels jeugdtheaterschool Zwolle

• Alle deelnemers zetten zich in tijdens de les / repetitie en hebben een open (lerende) houding. Deelnemers geven ruimte aan andere deelnemers en geven elkaar een veilig gevoel. Deelnemers delen ideeën en werken samen aan een goede les en interessante voorstelling.

• De docenten en directie zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding e.d. Het is raadzaam geen waardevolle spullen mee naar de jeugdtheaterschool.

• Wij geven gevonden voorwerpen af bij de leslocatie.

Aanwezigheid en voorbereiding
• Iedereen dient op tijd aanwezig te zijn in de lessen / repetities. Meer dan 20 minuten te laat komen geldt als een gemiste les.

• Indien meer dan 20% van de lessen / repetities worden verzuimd kan de docent beslissen de deelnemer niet mee te laten spelen in de voorstelling.

• Voor de vooropleidingen geldt dat na het missen van drie lessen er overleg volgt over de voortgang van de deelnemer bij de vooropleiding.

• Bij vroegtijdig de les verlaten (meer dan 20 minuten) geldt dat eveneens als een gemiste les / repetitie.

• Als een deelnemer, van een groep met een productie,  onvoldoende tijd neemt om thuis teksten, zang of dans voor te bereiden kan de docent besluiten de deelnemer niet mee te laten spelen in de voorstelling.

Afmelden
• Voorkom verzuim zoveel mogelijk, alleen met dringende redenen en na melding vooraf mogen lessen verzuimd worden. Theater is vergelijkbaar met een teamsport In de vier weken voor de voorstelling is het absoluut noodzakelijk dat alle deelnemers / spelers aanwezig zijn. Verzuim dient van tevoren te worden gemeld.

• Als lessen uitvallen door verhindering van een docent door bijvoorbeeld ziekte, een ongeluk of uitzonderlijke weersomstandigheden is er geen recht op teruggave van het lesgeld. Wij zorgen er uiteraard voor dat lesuitval wordt voorkomen, door voor vervanging te zorgen. Per lesjaar mogen maximaal twee lessen uitvallen zonder dat een vervangende les wordt gepland.

• Een afmelding gaat via SMS / whatsapp: 0621977888 of info@jeugdtheaterschoolzwolle.nl

Tijdens de lessen
• Wij willen een veilige omgeving zijn waar ieder kind zich kan ontwikkelen. Van deelnemers die op een negatieve manier de ontwikkeling van een groep beïnvloeden en die zich na herhaaldelijk waarschuwen niet weten te gedragen binnen de les, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Samen zoeken we naar een oplossing. Als dit geen verandering in het gedrag teweegbrengt, volgt verwijdering van de jeugdtheaterschool.

• De lessen of repetities van de vooropleiding, opleidingsklassen en Theaterwerkplaats worden in passende kleding gevolgd: d.w.z. Jeugdtheaterschool-T-shirt en een broek waarin je goed kunt bewegen.

• Tijdens de les worden de mobiele telefoons uitgezet en wordt er in de leslokalen niet gegeten. (Een uitzondering wordt gemaakt bij traktaties i.v.m. bijvoorbeeld een verjaardag)

• Deelnemers / spelers mogen 10 minuten voor aanvang van de les in de leslocatie en hebben alleen toegang tot deze locatie als de docent aanwezig is.

• Ouders/begeleiders, vriend(inn)en mogen de lessen niet bijwonen, met uitzondering van de kennismakingsles en de open les. Een geïnteresseerde vriend of vriendin mag natuurlijk wel een afspraak maken om een les te komen kijken.

Leslocatie
• De lesruimte is niet ons eigendom, respecteer andere gebruikers in het pand en wees voorzichtig zijn met alles wat in de ruimte staat.

• Deelnemers / spelers hebben geen toegang tot andere ruimtes dan de leslocatie.

• Aangerichte schade aan het gebouw of spullen van de locatie door deelnemers / spelers komt voor rekening van de deelnemers en/of ouders.

Gedragscode docenten

Iedere docent of stagiair ondertekent de gedragscode waarmee hij of zij verklaart de regels te erkennen en er naar te handelen.

 1. De docent moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De docent onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 3. De docent dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is. Adresgegevens, medische informatie, e.d. worden als privacygegevens beschouwd.
 4. Wij leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze samenleving een eigen specifieke cultuur hebben. De docent behandelt alle deelnemers gelijkwaardig. De docent bezigt geen racistische en/of discriminerende taal.
 5. De docent onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen docent en deelnemer tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De docent mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken of aanspreken, dat deze aanraking of bewoording naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De docent zal tijdens kampen, voorstellingen en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de slaapkamer of kleedkamer.
 8. De docent vermijdt zo mogelijk één op één situaties met een deelnemer. De docent heeft geen één op één contact met een deelnemer in een afgesloten ruimte waarin van buiten geen zicht is op de binnenruimte.
 9. De docent heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 10. Indien de docent gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door de aangewezen personen.
 11. De docent krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 12. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de docent in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon of bedrijfsleiding.

Melding maken van een inbreuk op deze regels kan via iedere docent, de vertrouwenspersoon Veerle Ruizendaal veerle@xapp.nl of de bedrijfsleider: Björn Zillen bjorn@xapp.nl.